טופדור


טלפון

אחריות

• אחריות החברה לגבי טיב ההתקנה למשך שנה מיום ההתקנה.

• אחריות לאיטום גגות למשך שנה מיום ההתקנה. במידה ומופיעות נזילות מים יש להודיע מידית לבית העסק ולפנות את השטח שמתחת לנזילות. אין אחריות לנזק תוצאתי שיגרם כתוצאה מנזילות. איחור במתן הודעה כמוה כוויתור על טענות המזמין.

• אחריות יצרני חומרי הגלם עד 3 שנים מיום ההתקנה.

• אחריות למנועים חשמליים למשך שנה מיום ההתקנה.

• סוככים: האחריות הינה עבור שלמות המוצר למעט בלאי של דהיית צבע. חובה לסגור את המתקן ברוחות חזקות או כשמצטברים מים, שלג או ברד על גבי הכיסוי. כשהבד/ שמשונית רטובים, יש לפתוח את המתקן לייבוש אחרת יצטבר עובש.

• אחריות למנגנוני נעילה תקפה ל-3 חודשים מיום ההתקנה (צילינדר, מנעול, לשונית, חשמלית וידיות)

• אין אחריות לשלט רחוק לשערים חשמליים.

• אין אחריות על חלודה למנגנוני הקפיצים בשערים מתרוממים. על מנת לצמצם את הופעת החלודה יש לשמן בשמן 40WD אחת לחודש.

• אין אחריות במקרה שנעשה שינוי ו/או תיקון במוצר שלא על ידי בית העסק או באישורו.

• אין אחריות על חבלה ו/או נזק שנגרם כתוצאה משימוש שלא עפ"י הנחיות בית העסק.

• אין אחריות לנזקים שייגרמו כתוצאה משימוש רשלני במוצר.

• אין אחריות לנזקים שייגרמו במהלך ההתקנה ולאחריה עקב חפירות ו/או קידוחים בחומות, מרצפות, קרמיקה וקירות שאושר על ידי המזמין והמזמין אחראי לתקינותם. מובהר בזאת כי העבודות מבוצעות בהתאם.

• לנתונים שנמסרו על ידי המזמין בלבד והמזמין מוותר בחתימתו על כל טענה ו/או מענה ו/או תביעה כנגד בית העסק עקב נתונים שגויים ו/או אחרים שמסר לבית העסק.

• אין אחריות לנזקים שיגרמו כתוצאה מפגעי טבע, רעידת אדמה, סערה, סופה, שיטפון, ברד, שלג ומשבי רוח חזקים. מומלץ לבטח את השערים בחברת ביטוח בגין נזקים אלו.

• אין אחריות לכל נזק תוצאתי שיגרם כתוצאה מביצוע העבודה או כתוצאה מאיחור ביצוע.