טופדור


טלפון

תנאים כללים

• ההזמנה תיכנס לתוקף רק לאחר קבלת 30% מקדמה.

• אחריות לגבי קבלת היתר ואו רישוי לביצוע העבודה חלה על המזמין בלבד. המזמין מאשר כי בדק ברשויות המוסמכות וכי אין מניעה כלשהי לביצוע הזמנה זו.

• ההזמנה תכנס לתוקף רק לאחר אישור מודד – אי שטכני מטעם חברת טופדור. מובהר כי חתימת המזמין על ההזמנה תהא לאחר אישור המודד ולא תהא ללקוח כל טענה לאחר מכן.

• המזמין מאשר לחברה להתקין שלט מיתוג לצורך בקרת שירות.

• מובהר בזאת למזמין כי הזמנה זו נעשית באופן ספציפי עפ"י דרישותיו ועפ"י הנתונים והמידות המצויינות בהזמנה זו. חתימה ע"ג ההזמנה כמוה כאישור סופי של האמור בה ולא תהא ללקוח כל טענה לטעות או טעיה לאחר חתימתו על המסמך.

• ביטול ההזמנה מצד המזמין, יגרור חיוב המזמין בעלויות טופדור בייצור המוצר ע"פ הזמנה זו עד למועד הביטול ולא פחות מ 20% מערכה.

• זמן אספקה עד 45 ימי עבודה אלא אם כן ארע אירוע שאיננו בשליטת טופדור. במידה ולא ניתן לבצע הליך מדידה מסיבות שאינן קשורות עם טופדור, זמן האספקה יחול החל ממועד המדידה בפועל.

• איחור של עד 45 ימי עבודה לא יהווה עילה לביטול ההזמנה.

• מוסכם כי הסחורה תישאר בבעלות מלאה של חברת טופדור עד לפירעון מלא של ההזמנה.

• במידה וההזמנה לא תפרע כמוסכם, לטופדור שמורה הזכות לפרק וליטול חזרה למפעל את המוצרים בלי לפגוע בזכות טופדור לנקוט בצעדים משפטיים כנגד המזמין.

• הובהר למזמין כי הגדר הינה גדר נוי דקורטיבית בלבד. הגדר אינה מיועדת חשמש כמעקה בטיחות.

• אין לטפס או להשען עליה ואין להשעין עליה חפצים.

• מוסכם בין הצדדים כי כל סכסוך ואו מחלקות בין הצדדים להזמנה זו יתברר בפני בית המשפט השלום בקריית גת בלבד.